HỘI THẢO THAM VẤN TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ CÁC BIỆN PHÁP THÍCH ỨNG

Hội thảo tham vấn tác động của biến đổi khí hậu và các biện pháp thích ứng do Cục biến đổi khí hậu, bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức trong khuôn khổ chuẩn bị thông báo quốc gia lần thứ ba của Việt Nam cho Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu được tổ chức tại khách sạn Hanoi Club vào ngày 22 tháng 6 năm 2018.

Với mục tiêu xin ý kiến tham vấn của các cơ quan có liên quan về đánh giá tác động của Biến đổi khí hậu đến một số lĩnh vực kinh tế – xã hội và đề xuất một số biện pháp thích ứng phục vụ việc xây dựng thông báo quốc gia lần thứ ba của Việt nam cho Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu.

Xuyên suốt hội thảo các báo cáo đã trình bày và nêu bật rõ lĩnh vực bị tác động bởi biến đổi khí hậu ví dụ như là: các tác động của biến đổi khí hậu liên quan đến tài nguyên nước, các vùng ven biển, giao thông vận tải, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, sức khỏe công đồng và về giới; các đại biểu cũng đã đề xuất các biện pháp cho việc thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ông Phan Ngụy Trường – Phó giám đốc Trung Tâm Phát triển Xanh trình bày về tác động của biến đổi khí hậu đến giới và đề xuất các biện pháp thích ứng

Bài trình bày đã nhấn mạnh rằng nữ giới là nhóm có xu hướng dễ bị tổn thương hơn khi chịu tác động của biến đổi khí hậu do các yếu tố về sức khỏe, khả năng tiếp cận với thông tin, quyền sở hữu đất đai; áp lực công việc với gia đình; hạn chế trong tham gia vào các quá trình ra quyết định tại cộng đồng…

Trung Tâm Phát Triển Xanh.

Previous articleKHUYẾN KHÍCH THỰC HIỆN MÔ HÌNH EAP SẼ MANG NHIỀU LỢI ÍCH THIẾT THỰC CHO DN
Next articleNÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM