Dự án: Việt Nam: Xây dựng Thông báo quốc gia 3 cho Công ước khí hậu

Chủ đầu tư: Cục Biến đổi khí hậu

Nhiệm vụ: Nhiên cứu, đánh giá tác động của Biến đổi khí hậu đến giới, lồng ghép giới và nâng cao vai trò của phụ nữ trong ứng phó với biến đổi khí hậu

Thời gian thực hiện: 11/2017 – 01/2018

Previous articleDự án: Thúc đẩy phương tiện vận chuyển không-phát thải và công nghệ xử lý chất thải thành năng lượng
Next articleDự án: Hỗ trợ áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp tại các Khu công nghiệp và chế xuất trên địa bàn Thành phố Hà Nội