Dự án “Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam Giai đoạn II”

  Chủ đầu tư: WB, Nhật Bản

  Thời gian thực hiện: 2021 – 2022

  • Mục tiêu dự án là nhằm hỗ trợ Việt Nam loại trừ 35% mức tiêu thụ cơ sở các chất HCFC theo lộ trình Nghị định thư Montreal quy định
  • GreenDC tham gia hỗ trợ tổ chức các hoạt động đào tạo tăng cường năng lực cho các bên tham gia – phối hợp với Japan Refrigerants and Environment Conservation Organization (JRECO)
  Previous articleDự án: Khảo sát đánh giá sự phát triển xanh và tiềm năng tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp tại Việt Nam
  Next articleẤN PHẨM TRUYỀN THÔNG DỰ ÁN NÂNG CẤP ĐÔ THỊ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG