Dự án: Đánh giá hiện trạng thực hiện kiểm toán năng lượng ở Việt Nam

    Chủ đầu tư: Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam

    Thời gian: 2019

    Previous articleDự án: Giảm nhẹ rủi ro thiên tai UNCIEF 2017-2021
    Next articleDự án: Thúc đẩy phổ biến Bơm nhiệt và hệ thống trữ nhiệt ở Việt Nam