Uncategorized1

Xây dựng tài liệu hướng dẫn công tác thông tin truyền...

Chủ đầu tư: Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Bộ Nông...

Dự án: Hỗ trợ áp dụng các giải pháp sản xuất...

Chủ đầu tư: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Nhiệm vụ: Tư vấn đánh giá...

Dự án: Việt Nam: Xây dựng Thông báo quốc gia 3...

Chủ đầu tư: Cục Biến đổi khí hậu Nhiệm vụ: Nhiên cứu, đánh giá tác động của Biến đổi khí...

Dự án: Thúc đẩy phương tiện vận chuyển không-phát thải và...

Chủ đầu tư: Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd., (Nhật Bản) Nhiệm vụ: Tổ chức các hoạt động truyền thông...

Dự án: Thúc đẩy cửa sổ tiết kiệm năng lượng trong...

Chủ đầu tư: Asahi Glass Company, JICA (Nhật Bản) Nhiệm vụ: Thúc đẩy ứng dụng cửa sổ tiết kiệm năng...

Dự án: Dự án “Thúc đẩy vận hành và sử dụng...

Chủ đầu tư: UNIDO, Bộ Công Thương Nhiệm vụ: Quản lý thông tin và vận hành website dự án Thời gian...

Dự án: Thúc đẩy việc sử dụng và vận hành lò...

Chủ đầu tư: Bộ Công thương, UNIDO Nhiệm vụ: Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cho lò hơi...

Dự án: Thúc đẩy việc sử dụng và vận hành lò...

Chủ đầu tư: Bộ Công thương, UNIDO Nhiệm vụ: Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cho lò hơi...

Dự án: Hỗ trợ áp dụng các giải pháp sản xuất...

Chủ đầu tư: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, Sở Công thương Hà Nội Nhiệm...

Dự án: Dự án JCM “Thúc đẩy MRV cho sử dụng...

Chủ đầu tư: Misubishi UFJ Morgan stanley, NEDO (Nhật Bản) Nhiệm vụ: Tổ chức trình diễn tiêu hủy HCFC-22 và...